Thích bài này? Bài TrướcBài Sau

๖ۣۜThần ๖ۣۜChết

on Mon Sep 09, 2013 9:01 pm

1
avatar

๖ۣۜThần ๖ۣۜChết

๖ۣۜMemBer

Xem lý lịch thành viên
๖ۣۜMemBer
• Số Bài : 27
Z-Coin : 563
• Thanks : 23
• Sinh Nhật : 23/03/1995
• Tham Gia : 09/09/2013
Bài Viếttopics_list_blog hiện ảnh đầu (punbb)

^^! code mình làm cũng khá lâu rùi nhưng ko ai để ý đến nó giờ hotrofm đã thay cái khác lên share cho ae sài và phát triên theo hướng này


đây là demo http://hotro24.forumvi.com/f4-forum
demo ảnhCode:
<!-- BEGIN topics_blog_box -->
<!-- BEGIN row -->
<!-- BEGIN header_table -->
  <!-- BEGIN multi_selection -->
      <script type="text/javascript">
      function check_uncheck_main_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
        var all_checked = true;
        for (i = 0; (i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
        if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            all_checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
        }
        }
        document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
      }
      function check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
        for (i = 0; i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.length; i++) {
        if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
        }
        }
      }
      </script>
  <!-- END multi_selection -->

  <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <h1 class="page-title">{topics_blog_box.row.L_TITLE} [{topics_blog_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
  </div>
  <div class="main-content">
  <table cellspacing="0" class="table">
      <tbody class="statused">
<!-- END header_table -->

<!-- BEGIN header_row -->
<strong>{topics_blog_box.row.L_TITLE}</strong>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
  <!-- BEGIN table_sticky -->
      </tbody>
  </table>
  </div>

  <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /  >
      <!-- END multi_selection -->
      <h2>{topics_blog_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE} [{topics_blog_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
  </div>
  <div class="main-content">
  <table cellspacing="0" class="table">
      <tbody class="statused">
  <!-- END table_sticky -->
      <tr>
                  <td width="10%" >
                  <div class="blog_message">
              {topics_blog_box.row.FIRST_POST_TEXT}
                    </div></td>
                
       <td class="tcl tdtopics <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
            <!-- BEGIN single_selection -->
            <input type="radio" name="{topics_blog_box.FIELDNAME}" value="{topics_blog_box.row.FID}" {topics_blog_box.row.L_SELECT} />
            <!-- END single_selection -->
      
           <div class="blog_title">
              <h2 class="topic-title hierarchy"><a class="topictitle" href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
            
           </div>

            <!-- BEGIN switch_description -->
            <span class="genmed">
              <br />
              {topics_blog_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
            </span>
            <!-- END switch_description -->
<div class="blog_comments">
              <span class="gensmall">{topics_blog_box.row.L_BY} <strong>{topics_blog_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong> -
              ({topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE0}/
              {topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE1}/
              {topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE2})  -  <a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}#comments">{L_COMMENTS}</a>: {topics_blog_box.row.REPLIES} -
              {L_VIEWS}: {topics_blog_box.row.VIEWS}
            </div>
            <div class="clear"></div>
          
           <br />
          
           <!-- BEGIN multi_selection -->
            <input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_blog_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.BOX_ID}" value="{topics_blog_box.row.FID}" {topics_blog_box.row.L_SELECT} />
            <!-- END multi_selection -->
        </td>
      </tr>
<!-- END topic -->
<!-- BEGIN no_topics -->
<tr>
  <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_blog_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
</tr>
<!-- END no_topics -->

<!-- BEGIN bottom -->
      </tbody>
  </table>
  </div>
  <div class="main-foot clearfix">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_blog_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
      <p class="options">
        <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> {S_WATCH_FORUM} <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
      </p>
  </div>
<!-- END bottom -->
<!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
<!-- END row -->
<!-- END topics_blog_box -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.blog_message', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<style>
@charset "utf-8";.blog_message table, .blog_message div, .blog_message hr, .blog_message br, .blog_message embed{display:none!important}
.blog_message {font-size: 0px;height: 88px;width: 128px;overflow: hidden;font-family: none;background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untitl85.png) no-repeat 0px 5px;padding-top: 5px;font-size: 0px;font-family: none;margin-left: 20px;}
.blog_message img {width: 126px;height: 86px;background-color: beige;border: 1px solid #626263; }
.pun tbody.statused td.tcl {padding-left: 0;}
</style>
Trả lời chủ đề này

Reply FaceBook